Kapitola I.
O éterickém likvoru kovů neboli o ferch1 čili plodnosti kovů

Bůh stvořil věci pod zemí stejně jako ty nad zemí. Věcmi pod zemí mám na mysli kovy a minerály do jejichž semene je vštípena i plodnost, bez níž by semeno nemohlo růst ani se množit. Semeno, které je neúrodné tuto plodnost nemá. Můžeme tedy shrnout, že existuje jistý rozdíl mezi semenem a plodností. Budeme-li chtít zevrubně prozkoumat, čím tato plodnost je, pak nejlepší a nejjistější cestou bude uvážit, jak se život a smrt tvorů drží pospolu. Neboť smrt je neplodná, kdežto aktivní život je plodný, protože se hýbe a pohybuje.

Ze všech děl, která se zabývají kovy, je zjevné, že nic není tak volatilní, jako kovy, a tudíž, že nic se nepohybuje subtilněji nežli kov. Tento pohyb zde budu nazývat ferch kovů, a to z důvodu jeho neustálé činnosti a nepřetržitého pohybu. Z toho stejného důvodu [ferch] není v kovech viditelný a to dvojím způsobem. Proto budu trvat na [užití] starého slova a jeho hnutí nazvu lubricum a jeho ferch [nazvu] volatile. Neboť silou a ctností těchto dvou je vykonáno vše, co je třeba k dokonalosti, čistotě a fixaci jeho díla.

Vida, že ferch je trvale živoucí a kupředu se ženoucí věcí, mohl by se člověk podivit a zeptat se, jakého stavu je tedy kov, který vidíme vlastníma očima a cítíme vlastníma rukama, který je tvrdý a koagulovaný a zdalipak ten samý [kov] je živý nebo mrtvý, a jestli může být život neboli ferch v kovech zničen (což je nemožné), jaká je toho podmínka, a nebo jak se to přihodí? Odpovídám, že kov může být živý, i když odpočívá, stejně tak jako když roste nebo když se pohybuje. Zde opět musí být učiněn rozdíl mezi smrtí kovů a jejich odpočinkem a klidem. Neboť smrt se týká pouze těl, když tato hynou, avšak život sám neboli ferch nemůže zhynout ani zaniknout. Jestliže tedy kovové tělo existuje, pak se projevuje dvěma způsoby. Prvním je tekutina – rozeznává se svým pohybem vpřed a zpět. Je-li přinucena silným nebezpečným žárem, pak se stává volatilní a ulétne pryč. Druhým způsobem je, když máme [takový kov] po ruce v koagulovaném [stavu], v němž zůstává tak dlouho, dokud nebude redukován do své tekutiny, což se děje dvěma způsoby, a trvá to tak dlouho, dokud trvá tělo. Jakmile je ale tělo zničeno nebo zanikne a přejde ať už do ušlechtilejšího nebo nížšího těla, pak jeho ferch neboli život vyprchá také. Proto, když zachováš a podržíš tělo, dobře si povšimni jeho ferch neboli života, protože jakmile ho jednou uvedeš do pohybu a budeš ho chytat nepatřičně, učiníš tak se ztrátou nebo s úbytkem těla, v němž se nachází, neboť tento život nikdy neodchází naprázdno, ale vždy odnáší jeden život neboli ferch za druhým tak dlouho, až nakonec nic nezanechá. Musí však být pečlivě uváženo, co je předpokladem pohybu a klidu tohoto života a jak ho Příroda ke klidu přivádí. Pravé poznání totiž ukazuje, že existuje rozdíl mezi životem semene a těla. Nakládej se semenem jakkoliv budeš chtít, přesto ho nebudeš schopen přivést k volatilitě. To proto, že je to proti jeho druhu. U těla je tomu stejně tak. Avšak samotný ferch může být přiveden [k volatilitě]. Když poskytneš ferch potravu, posílíš celé jeho dílo tak, jako matka činí se svým dítětem, které krmí, chová ho a obstarává mu to nejlepší k odpočinku. Stejně tak je tomu s ferch. Proto ti, co hledí pouze na semeno a tělo a neznají žádné základy o ferch, ztratí tělo, protože nesledují postup Přírody a staví tak vůz před koně, totiž to nejpřednější staví co nejvíce dozadu. Tento odpočinek a spánek ferch slouží k tomu, aby uchránil tělo před zničením nebo opotřebováním, aby jednou dosáhlo své dokonalosti. Neboť tak dlouho, jak je [ferch] probuzen, tak dlouho i konzumuje. Když je však v klidu, zůstává v trvalém stavu. Když se pak nemá čím živit, koroduje, napadá své vlastní tělo a pomalu ho rozežírá, aby nakonec unikl a přesunul se na jiné místo. Zde leží zakopané poklady, konečně probuzené, požírající svá vlastní těla, redukující je v prach tak, že z nich nezůstane nic než pouhý kámen nebo flux, jak je možné vidět na mnoha místech.

Poznámky:

1 Jedná se o starý německý výraz pro "život", "krev". Viz slovník Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, heslo "Ferch": https://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GF03103