‹ Zpět Vpřed ›

Tabule 11

 

Jedenáctá tabule oznamuje, že operatér vstoupil do režimu Slunce, to jest, obdržel zlato filosofů, které není obecným zlatem. Už jsme o tomto tajemném zlatu mluvili. Přestože Jupiter hraje v operativním procesu jmenovitou roli, nejedná se o sulfid cíničitý1, ale o skutečné „mozaikové“ neboli tajné zlato. Se vší upřímností však přiznáváme, že se nejedná o produkt přírody ale umění. Současní chemikové, kteří se neprávem považují za kompetentní, věří, že ho objevují v obyčejném vitriolu, o němž se chlubí, že z něj činí filosofický. Nepochopili Basila Valentina. Stroma2 [vznikající] rozpuštěním této soli, která je jimi považována za „rodící se zlato“ , je pouze pomíjivým klamem a po analýze zanechává jen zklamání. LA PLANCHE ONZE proclame que l’opérateur est entré dans le régime du Soleil c’est-à-dire qu’il a obtenu l’or des philosophes, qui n’est pas l’or vulgaire. Nous avons déjà parlé de cet or mystérieux. Bien que Jupiter joue un rôle nominal dans le processus opératoire, il ne s’agit point du bisulfure d’étain, mais du véritable « or mussif » ou secret. Nous confesserons cependant, en toute vérité, que se n’est pas un produit de la nature, mais de l’art. Des chimistes contemporains qui se sont indûment pris pour compétents, ont cru le rencontrer dans le vitriol commun, qu’ils se flattaient de rende philosophique. Ils ont mal entendu Basile Valentin. Le stroma de la dissolution de ce sel, considéré par eux comme un « or naissant », n’est qu’un mirage fugace et ne laisse, à l’analyse, que déception.
Jeden autor, proslulý kvůli svým jiným textům, a který se v jistých kruzích těší významnému postavení – musíme Strindberga3 jmenovat, abychom upozornili na jeho poblouznění – uvízl na dětinské a směšné technice. Jeho Zlatá kniha je blouzněním volajícím po milosrdném mlčení. Philaletha a další doporučují těm, co neznají umělé zlato, aby ho hledali ve zlatu obecném, třebaže naznačují, že je tato práce zdlouhavá a namáhavá. V takovém případě je však třeba podstoupit náročné a nebezpečné manipulace, protože tento kov může být přeměněn do třaskavé [formy] a paměti 18. století nás zpravují o několika smrtelných nehodách zapříčiněných touto přípravou. Je-li však žák poučen v dobré škole, vyvaruje se této sofistické pasti a bude pracovat hermeticky; vyhne se tak hroznému nebezpečí. Mistři vědí, jak cíle dosáhnout jinými cestami, na které z opatrnosti ani nepoukazují, které je však možné odhalit, pokud člověk spolehne raději na vlastní rozum, nežli na klamné knihy mudrců. „K vyrobení zlata je třeba zlata“, říká klasický axiom. To je pravda, avšak existují dvě různá zlata potřebná k tomu, aby bylo Dílo přivedeno ke zdárnému konci. Tato tabule ukazuje, že všechny předešlé operace zde začínají znovu. Je třeba pozdvihnout merkura k vyššímu stupni sublimace prostřednictvím orlů, znovu ho destilovat, aby byl více oživen. Un auteur, célèbre à d’autres titres et qui a joui, dans certains milieux, de quelque prestige - il nous faut nommer Strindberg pour prévenir contre ses égarements - s’est échoué dans une technique puérile et ridicule. Son Livre d’Or est une aberration qu’appelait un charitable silence. Philalèthe et d’autres conseillent, à qui ignore l’or artificiel, de le chercher dans l’or vulgaire, en signalant toutefois ce travail comme long et ardu. Il faut, dans ce cas, lui faire subir des manipulations difficiles et dangereuses, car on peut transformer ce métal en fulminante et les Mémoires du XVIIIe siècle rapportent plusieurs accidentes mortels consécutifs à cette préparation. Mais, si le disciple est instruit à la bonne école, il évitera cette embûche sophistique et opérera hermétiquement; il écartera ainsi ce péril redoutable. Les maîtres savent atteindre le but suivant d’autres voies, qu’ils se gardent bien d’indiquer, mais qui ne sont pas introuvables, si l’on raisonne avec sa raison plutôt qu’avec les livres trompeurs des Sages. « Il faut de l’or pour faire de l’or », dit l’axiome classique; c’est juste, encore qu’il y ait deux ors différents pour mener l’Œuvre à bonne fin. Cette planche fait voir qu’on recommence ici toutes les opérations précédentes. Il faut élever le mercure à un plus haut degré de sublimation au moyen des aigles, le redistiller pour lui donner une animation plus grande.

Poznámky:

Sulfid cíničitý (SnS2) se používá v dekorativních nátěrech pod označením mozaikové zlato nebo bronzový prášek.

Stroma (z řeckého στρώμα) – vrstva, koberec, pokrývka.

August Strindbergr (1849 – 1912) švédský spisovatel, umělec a novinář, který se věnoval i alchymii.

‹ Zpět Vpřed ›