‹ Zpět Vpřed ›

Tabule 14

 

Čtrnáctá tabule je zasvěcená především nástrojům. Vidíme zde nádobu (matras) hermeticky zapečetěnou ucpávkou, jak jsme ji popsali, hmoždíř (mortier) a paličku (pilon) k drcení, lžíce pro sbírání1, váhy k určení správných váhových poměrů, pec pro první operace před použitím athanoru. LA QUATORZIEME PLANCHE est principalement consacrée à l’instrumentation. On y voit le matras scellé hermétiquement avec son bourrelet, tel que nous l’avons décrit; le mortier et le pilon pour les broyages; la cuillère à écrémer; les balances pour déterminer les justes poids; le fourneau des premières opérations avant l’emploi de l’athanor.
Připomínáme, že drcení, dekantace, sbírání a vše ostatní musí být chápáno filosoficky, třebaže triturace2, dekantace i sbírání jsou pozitivně nezbytné k tomu, aby byly matérie učiněny vhodnými k práci, avšak následně tyto operace probíhají samovolně, a takřka automaticky, reakcí jedněch těl s jinými. Žák musí hluboce rozjímat nad ženou s přeslicí a prozíravě ji následovat v jejích manipulacích. Tyto nejsou bezvýznamné a vše zde mluví k pravému synu vědy. Nemůžeme zde překračovat autorovu vůli, která svědčí o jeho pevném záměru, ponechat na symbolu samotném, aby vyjádřil celou jeho myšlenku. Pokud na tyto řádky padnou oči adepta, schválí naši rezervovanost, která přesto hraničí s nerozvážností. Pro ty ostatní qui potest capere capiat.3 Nous rappelons qu’il faut entendre les broyages, la décantation, l´écrèmage et tout le reste d’une manière philosophique, encore qu’une trituration, un décantage et écrémage soient positivement nécessaires pour rendre les matériaux propres au travail; mais, par suite, ces opérations se font d’elles-mêmes et, pour ainsi dire, automatiquement par la réaction des corps les uns sur les autres. Le disciple devra méditer profondément sur la femme à la quenouille, et la suivre avec sagacité dans ses manipulations; elles ne sont pas indifférentes et tout y parle au vrai fils de science. Nous ne pouvons ici transgresser les volontés de l’auteur, qui témoigne de son dessein bien arrêté de laisser le symbole exprimer seul toute sa pensée. Si ces lignes tombent sous les yeux d’un Adepte, il approuvera notre réserve, qui frise pourtant l’indiscrétion. Mais, pour le surplus, qui potest capere capiat.

Poznámky:

Pro sbírání z povrchu kapaliny. Například pěny, smetany, oleje, apod.

Triturace – drcení pevných látek na prášek.

Citát z Mt 19,12, jehož ekumenický překlad zní: „Kdo to může pochopit, pochop.“

‹ Zpět Vpřed ›