‹ Zpět Vpřed ›

Tabule 2

 

Druhá tabule není ve správném pořadí operací. Představuje vejce filosofů. A jelikož dosud nic nebylo předloženo, není možné poznat, které prvky ho musí skládat. Abychom si udělali představu, musíme s rozmyslem projít množství symbolů. LA SECONDE PLANCHE n’est pas dans l’ordre des opérations. Elle représente l’œuf des philosophes, et portant rien, jusqu’ici, n’a pu faire connaître les éléments qui doivent le composer. Pour en donner une idée, nous devons enjamber délibérément un certain nombre de symboles.
Každé vejce obsahuje zárodek – Purkyňův zárodečný měchýřek – který je naší solí; žloutek, který je naší sírou a bílek, který je naším merkurem. Vše je uzavřeno v nádobě (matras), která odpovídá skořápce (coquille). Tyto tři produkty jsou zde zosobněny Apollem, Dianou a Neptunem, bohem pontických vod. Tout œuf comprend un germe - la vésicule de Purkinje qui est notre sel; la jaune, qui est notre soufre, et l’albumine, qui est notre mercure. Le tout est enfermé dans un matras qui correspond à la coquille. Les trois produits sont personnifiés ici par Apollon, Diane et Neptune, le Dieu des eaux pontiques.
Tradice tomu chce, aby se tato nádoba nacházela v druhé a ta zase aby byla uzavřena ve třetí vyrobené ze dřeva starého dubu. Flamel výslovně říká: „Znamenej tento dub“1 a Vico, kaplan pánů z Grosparmy a Valois2, to doporučuje s nemenším důrazem. Toto naléhání je významné a my připomínáme, že na první tabuli roste na skále mudrců kermesový dub, tj. Hermes adeptů, protože v hebrejském jazyce písmeno K a H jsou v podstatě jedním a tím samým písmenem vzájemně zaměnitelným3. Buďte ale na pozoru. Kermesový minerál4 vede do pasti nastražené Philalethou, Artephiem, Basilem Valentinem a mnoha dalšími. Nesmíme ztrácet ze zřetele fakt, že si filosofové libují v jistých slovních úskocích. Ἑρμῆς je umělým merkurem, který amalgamuje kompost. La tradition veut que ce matras soit - contenu dans un second, et celui-ci renfermé dans un troisième fait du bois d’un vieux chêne. Flamel dit expressément: « Note ce chêne », et Vico, le chapelain des seigneurs de Grosparmy et de Valois, le recommande avec non moins d’intérêt. Cette insistance est significative, et nous rappellerons qu’à la première planche, sur le rocher des Sages pousse le chêne Kermès, l’Hermès des Adeptes, car, dans la langue hébraïque K et H ne sont qu’une même lettre, prises alternativement l’une pour l’autre. Mais qu’on y ait garde, le kermès minéral mène au piège tendu par Philalèthe. Artéphius, Basile Valentin et tant d’autres, et l’on ne doit pas perdre de vue que les philosophes se complaisent dans certaines collusions verbales. Ἑρμῆς est le mercure artificiel qui amalgame le compost.
Velikost vejce je důležitá. V přírodě se vejce liší – střízličím počínaje až po pštrosí. Jak ale říkají moudří: in medio virtus5. Musíme také říci něco o filosofickém skle. Autoři o něm mluví málo a velmi rezervovaně. My však ze zkušenosti víme, že nejlepší je benátské. Musí být dobré tloušťky, čiré a bez bublin. Kdysi se používalo silného skla z Lorraine (gros verre de Lorraine)6 vyráběného urozenými foukači [skla] (gentilshommes souffleurs). Avšak dobrý praktik se musí naučit zhotovit tuto nádobu sám. La grandeur de l’œuf importe. Dans la nature, l’œuf varie de celui du roitelet à celui de l’autruche; mais, dit la Sagesse, in medio virtus. Il nous faut dire aussi quelque chose du verre philosophique. Les auteurs en parlent peu, et encore avec réserve. Mais nous savons, par expérience, que le meilleur est celui de Venise. Il le faut de bonne épaisseur, limpide, sans bulles. On employait encore, autrefois, le gros verre de Lorraine fabriqué par les gentilshommes souffleurs; mais un bon praticien doit apprendre à faire ses matras lui-même.
Spodní obraz této druhé tabule představuje athanor mezi mužem a ženou, kteří klečí, jakoby se modlili, což některé povrchnější badatele vedlo k tomu, že uvěřili, že modlitba hraje u díla roli jako nějaký zvažitelný prvek. Je to neúčinný faktor. Nejdůležitější je užití vhodných materiálů. Přesto nadšení stvořeného ke Stvořiteli může mít příznivý vliv na postup, neboť světlo pochází od Boha. Nicméně takovým podnětům, které nejsou v praxi příliš efektivní, bychom se měli vyvarovat. Modlitbou umělce je spíše samotná práce, práce houževnatá, často tvrdá, nebezpečná a neslučitelná s příliš bílýma rukama7. Proto se spolehni především na improbus labor8. La figure inférieure de cette seconde planche représente un athanor entre un homme et une femme à genoux, comme s’ils étaient en oraison, ce qui a porté certains esprits faibles à croire que la prière intervient dans le travail comme un élément pondérable. C’est ici un facteur inopérant. Le principal, c’est d’employer les matériaux expédients; mais l’élan de la créature vers le créateur peut influer favorablement sur les directives, puisque la lumière vient de Dieu. Qu’on s’affranchisse néanmoins de ces suggestions peu efficaces dans la pratique. La prière de l’artiste, c’est plus encore le travail, travail opiniâtre, souvent dur, dangereux et incompatible avec les mains trop blanches. Comptez donc surtout sur l’improbus labor.

Poznámky:

Viz Flamel, Nicolas. „Vysvětlení hieroglyfických obrazů“, kap. 3., in: Trigon, sv. 1., 2000, str. 61. Srovnej také s Philalethovým Introitem, kapitola 2,3; 9,1.

Fulcanelli mluví o knězi Pierru Vicotovi namísto o kaplanu Vicovi. Viz Fulcanelli. Příbytky filosofů. Praha: Trigon, 1996, díl I., str. 146-153.

To není přesné. V hebrejštině je možné písmeno kaf číst jako „K“, je-li na začátku slova, a jako „Ch“, je-li uprostřed nebo na konci slova. Písmeno He, které se běžně přepisuje jako „H“ nelze s písmenem kaf zaměňovat.

Sloučenina trioxidu a trisulfidu antimonu. Laboratorně ho lze získat reakcí uhličitanu draselného se sulfidem antimonitým. Sloučeninou je sametový prášek červeno hnědě zbarvený nerozpustný ve vodě. Užíval se k barvení do karmínova (purpurova) podobně jako kermesové barvivo z kermesového dubu, a dále k léčení.

„Ctnost je ve středu“ – jedná se o obdobu latinského citátu „In medio stat virtus“ – „Uprostřed stojí ctnost“. Podobně Aristoteles v Etice Nikomachově píše: μέσον τε καὶ ἄριστον – „Střední je nejlepší“. Obdoba českého „zlatá střední cesta“.

Viz Fulcanelli. Tajemství katedrál. Praha: Trigon, 1992, str. 170.

Opakem bílých rukou jsou ruce černé, tj. zašpiněné od uhlí. Srovnej s Fulcanelli. Příbytky filosofů. Praha: Trigon, 1996, díl II., str. 97, 143.

Improbus labor – „lopotná práce“. Srovnej s: Vergilius. Zpěvy rolnické. Praha: Academia, 2016, kniha I., řádek 145 (s. 19): „To dalo různým řemeslům vznik. Všechno lopotná práce zdolala, tísnivá nouze a život v podmínkách drsných.“ (Tum variae venere artes. Labor omnia vicit Improbus, et duris urgens in rebus egestas.)

‹ Zpět Vpřed ›