‹ Zpět Vpřed ›

Tabule 5

 

Pátá tabule žáka zasvěcuje do laboratorních operací. Nachází se zde série různých manipulací. Je zřejmé, že jde o vaření tekutiny shromážděné na předchozí tabuli. Muž a žena ji okázale vylévají do nádoby postavené na ohni1. Na obrázku níže do ní muž přidává viskózní produkt a v druhé ruce drží látku2, kterou není těžké odhalit, pokud si vzpomeneme, že vejce Hermogena3 je analogické s ostatními. Na stejné úrovni hned vedle přijímá nahá postava ozdobená půlměsícem a spojená s dítětem láhev se čtyřmi malými trojúhelníky4. Představují poměr prvků použitých v díle, jmenovitě jeden díl síry a tři díly merkura. Do této operace zasahuje lunární tělo, jak je naznačeno erbem nesoucím stříbrný měsíc na červeném poli. LA CINQUIEME PLANCHE initie le disciple aux opérations de laboratoire. On y assiste à une suite de manipulations variées. Il est visible qu’il s’agit de la coction de la liqueur récoltée dans la planche précédente. Un homme et une femme la versent ostensiblement dans un pot mis sur le feu. Dans la figure au dessous. L‘homme y ajoute un produit visqueux et tient, de l’autre main, une substance qu’il n’est pas difficile de découvrir, si l’on songe que l’œuf d’Hermogène est analogue aux autres. Sur le même plan à côté, un personnage nu, décoré d’une demi-lune et accolé à un enfant, reçoit un flacon où se remarquent quatre petits triangles. Ils représentent les proportions des éléments mis en œuvre, a savoir un de soufre pour trois de mercure. Le corps lunaire intervient dans cette opération; il est indiqué par un écu portant une lune d’argent sur champ de gueules.
Luna filosofů není vždy stříbrná, třebaže je tento kov v jistém okamžiku pro dílo vhodný. Aby Adepti svedli z cesty profánní, dali toto jméno merkuru i jejich soli, jejichž příprava představuje největší obtíže. Aby byl merkur přizpůsoben pro operace, je nezbytné ho oživit. Toto oživení se děje prostřednictvím síry připravené pro tento účel. Praktické pokyny se nacházejí u Philalethy, který by ale neměl být vždy následován slovo za slovem. Má pravdu, avšak mýlí se s čištěním merkura od jeho heterogenních prvků oddělováním čistého od nečistého, jemného od hrubého. Na této tabuli vidíme ženu, která připravuje smetanu kompostu. Je to sice odlišné podání práce, ale v podstatě správné. Vskutku, v Díle je to právě ženský element, který provádí výběr svými konstitutivními ctnostmi; avšak umělec musí přiložit ruku a s opatrností pomoci přírodě. La Lune des philosophes n’est pas toujours l’argent, encore que ce métal convienne au travail à un certain moment. Pour dérouter le profane, les Adeptes donnent ce nom au mercure et à son sel, dont la préparation présente les plus grandes difficultés. Pour que le mercure soit propre aux opérations, il est indispensable de l’animer. Cette animation se fait au moyen du soufre préparé à cet effet. On trouvera dans Philalèthe des indications pratiques qui, néanmoins, ne doivent pas être toujours suivies mot à mot. II est exact, cependant, qu’il faille purger le mercure de ses éléments hétérogènes en séparant le pur de l’impur, le subtil de l’épais. On voit, dans cette planche, la femme qui se dispose à écumer le compost. C’est une présentation changée du travail, mais exacte au fond. Dans l’Œuvre, c’est l’élément féminin, en effet, qui opère la sélection par ses vertus constitutives; mais l’artiste doit y prêter la main et seconder la nature avec prudence.
Ostatní figury představují digesci a destilaci. Rozumnému čtenáři nesdělíme nic nového, když řekneme, že člověk nabitý chemickými vzorečky, který je na papíru schopen vyřešit všechny školní problémy, ještě není oprávněn nazývat se chemikem. Proto teorii musí doprovázet praxe, neboť jedna je následkem druhé. Samotná praxe v laboratoři dělá mistra, protože co jiného je praxe nežli ověření teorie? Hrubost prvé napravuje omyly druhé. Žák se proto musí snažit realizovat všechny své koncepty. Les autres figures représentent les digestions et distillations. Nous n’apprendrons rien de nouveau au lecteur sensé en lui disant qu’un homme bourré de formules chimiques et aptes à résoudre sur le papier tous les problèmes d’école n’a aucun titre à se dire chimiste. II faut donc que la pratique accompagne la théorie, l’une est la conséquence de l’autre. La pratique du laboratoire seule donne la maîtrise, car qu’est-ce que la pratique, sinon le contrôle de la théorie. La rigueur de la première redresse les errements de la seconde. Le disciple devra donc s’efforcer de réaliser tous ses concepts.

Poznámky:

Oheň na tomto vyobrazení ovšem v peci nehoří.

Domnívám se, že Dujols zřejmě neměl kvalitní výtisk Mutus Liber, a proto popisuje poněkud jiný výjev. Ve skutečnosti na obrázku muž zřetelně jednou rukou oddělává helm a v druhé drží nádobu s destilátem.

Hermogenes – tj. zrozen z Herma. Viz Valentin, Basil. Dvanáct klíčů. Praha: Trigon 1995, str. 59 (10. klíč) a 12-13. Viz také Fulcanelli. Příbytky filosofů. Praha: Trigon, 1996, díl I., str. 178. Mohlo by se také jednat o narážku na attického hrnčíře Hermogena (6. stol. př. o. l.), který se mimo jiné zabýval výrobou nádob na víno zvaných kylix (κύλιξ). Z nich se popíjelo víno na tzv. symposiích. Z toho důvodu byly nádoby zdobené náměty z Dionýsova mytologického života.

I tady Dujols popisuje obraz chybně. V nádobě jsou zřetelně vidět čtyři obláčky, nikoliv trojúhelníky. A to jak ve verzi z la Rochelles, tak i u Mangeta.

‹ Zpět Vpřed ›