‹ Zpět Vpřed ›

Kapitola 12.
O způsobu přípravy dokonalého magistéria obecně

CAPUT XII.
De modo faciendi perfectum Magisterium in genere.

1.
Měli bychom ustavičně děkovat Bohu za to, že nám vyjevil tato tajemství Přírody, která skryl před zraky většiny [lidí]. Proto tyto věci, které jsou nám laskavě poskytovány velkým Dárcem, předložíme volně a věrně ostatním pilným [lidem]. Věz tedy, že největším tajemstvím naší práce není nic jiného, nežli kohobace1  přirozeností, jedné nad druhou, dokud není nejdigerovanější2  ctnost extrahována skrze surové [tělo] z digerovaného.
I.
Immortales Deo gratias agere debemus, quod haec Arcana Naturae nobis monstraverit, quae ab oculis plurimorum abscondidit. Quae ergo nobis gratis data sunt a Datore illo magno, gratis ac fideliter aliis Studiosis patefaciemus. Scias itaque Operationis Nostrae Secretum maximum aliud nihil existere, quam Cohobationem naturarum, unius fuper aliam, quousque Virtus digestissima ex digesto per crudum extrahatur.
2.
K tomu je však vyžadováno: Zaprvé – přesné sestavení, příprava a přizpůsobení věcí vstupujících do Díla; zadruhé – správnou dispozici vnějších věcí; zatřetí – [pro]takto připravené věci je třeba vhodný režim; začtvrté – je vyžadována znalost barev objevujících se v Díle, aby tvůj postup nebyl slepý; zapáté – trpělivost, aby Dílo nebylo uspěcháno nebo zbrkle řízeno. O tom všem budeme postupně hovořit jako bratr k bratru.
II.
Ad hoc autem requiritur Primo exacta rerum opus ingredientium comparatio, ac praeparatio, adaptatioque. Secundo externarum bona dispositio. Tertio rebus sic paratis, bonum requiritur regimen. Quarto praecognitio desideratur colorum in opere apparentium, ne caece
procedatur. Quinto patientia, ne opus festinetur aut praecipitanter regatur. De his omnibus quantum frater fratri dicemus ordine.

Poznámky:

1 Kohobace – extrakce volatilní složky a její opětovné přivedení na pevnou. Viz například Tajemství katedrál, str. 113, 121; Příbytky filosofů I, str. 27, 242; Příbytky filosofů II, str. 66.

2 „Nejdigerovanější“ – lat. digestissima, což je odvozeno ze slova digero s významem: rozdělit, separovat, rozpustit, rozptýlit, uspořádat, strávit, zažít (jídlo).

‹ Zpět Vpřed ›