‹ Zpět Vpřed ›

Kapitola 2.
O principech, které skládají merkura mudrců

CAPUT II.
De componentibus Principiis Mercurii Sophici.

1.
Záměrem některých z těch, co pracují v tomto Umění, je různými způsoby očistit merkura. Sublimují ho s příměsí solí, jiní ho [sublimují] z různých sedlin/kalů1, další ho oživují samotného skrze sebe sama. Opakováním takových operací se pak domnívají, že [získávají] merkura filosofů. Mýlí se, protože není pracováno v přírodě, neboť ona sama je napravována svou vlastní přirozeností. Věz tedy, že naše voda se skládá z mnoha [věcí]. Přesto je to jedna věc z různých substancí jednotných ve své podstatě. Znamená to, že naše voda vyžaduje (ve vodě, totiž v naší, je náš ohnivý drak2): především oheň; za druhé likvor vegetabilní saturnie; za třetí pouto merkura3.
I.
Intentio quorumdam in hac arte operantium est haec, ut Mercurium diversimode purgent: nam per salia adjuncta sublimant nonnulli a variis fecibus, alii per se tantum vivificant, sic repetitis operationibus Mercurium Philosophorum factum autumant, & errant, quia non in natura operantur, quae sola in sua natura emendatur. Sciant itaque, aquam nostram componi ex multis, esse tamen rem unam ex diversis substantiis unius essentiae concretis factam. Hoc est in factione nostrae aquae requisitus (in aqua enim nostra est igneus noster draco) primo omnium ignis; secundo liquor Saturniae vegetabilis; tertio Mercurii vinculum.
2.
Oheň je minerální sírou. Není ale minerální, natož pak metalický, avšak prostředkuje mezi minerou a kovem a podílí se na obou; chaos či duch, který je naším ohnivým drakem, jenž nade vším vítězí. Nicméně je proniknut vůní vegetabilní Saturnie, jehož krev spolu s touto šťávou Saturnie tuhne v jediné podivuhodné tělo, které nicméně není tělem, protože je zcela volatilní, avšak ani duchem, protože v ohni teče jako kov. Je to tedy vskutku chaos, který se má ke kovům jako matka. Vím, jak z něj všechny extrahovat, dokonce i Slunce a Lunu a to bez transmutačního Elixíru; což může dosvědčit ten, kdo to viděl. Tento Chaos je nazýván naším arsenikem, naším vzduchem, naší lunou, naším magnetem, naší ocelí; vše podle toho, v jakém stavu se naše matérie nachází, dříve než z menstrua naší nevěstky vznikne Královský Diadém.
II.
Ignis eft mineralis sulphuris, & tamen non propriè mineralis est, nedum metallicus; at medius inter mineram & metallum, neuter utriusque particeps, Chaos sive spiritus, quia draco noster igneus, qui omnia vincit, tamen per odorem Saturniae vegetabilis penetratur, cujus sanguis cum succo Saturniae concrescit, in corpus unum mirabile, & tamen corpus non est, quia totum volatile, nec spiritus, quia in igne metallum liquatum refert. Est itaque revera Chaos, quod ad omnia metalla se habet, ut mater. Ex eo namque omnia extrahere novi, etiam solem, lunamque absque Elixire transmutatore, quod qui pariter vidit, potest attestari. Vocatur hoc Chaos arsenicum
nostrum, aër noster, luna nostra, magnes noster, chalybs noster, diverso tamen respectu, quia varios status subit materia nostra, priusquam ex meretricis nostrae menstruo excernatur Diadema Regale.
3.
Poznej tedy, kdo jsou Kadmovi společníci, kdo je onen had, který je pohltil, a co je onen dutý dub, k němuž Kadmus hada přibodnul4. Poznej, co jsou Dianiny holubice, které ovíváním přemáhají lva. Říkám lva, zeleného, který je vskutku babylonským drakem, jenž vše hubí svým jedem5. Konečně poznej, co je Merkurův kaduceus, s nímž činil zázraky, a co jsou ony Nymfy, které očaroval, chceš-li získat to, po čem toužíš.
III.
Disce igitur, qui sint focii Cadmi, quique sit serpens, qui illos voravit, quse sit cava quercus, ad quam Cadmus serpentem transfixit. Disce, quae sint Dianae columbae, quae leonem mulcendo vincunt, leonem, inquam, viridem, qui revera est draco Babyloniensis, veneno suo cuncta interimens. Tandem, disce Mercurii Caduceum, quo cum operatur mira, quaeque sint Nimphae illae, quas incantando inficit, si voto tuo cupis potiri.

Poznámky:

Německý překlad/Lange: "…jiní jej očišťují od rozličných nečistot".

Tato věta se nachází pouze v latinském textu.

Německý překlad/Lange: "lázeň merkura".

Viz Flamel, Vysvětlení hieroglyfických obrazů, kap. 3., Trigon, sv. 1., str. 60. Viz také kap. 9, 1.

Viz kap. 7, 5-7.

 

‹ Zpět Vpřed ›