‹ Zpět Vpřed ›

Kapitola 3.
O oceli mudrců

CAPUT III.
De Chalybe Sophorum.

1.
Moudří mágové předali svým následovníkům mnohé o jejich oceli, které připisovali nemalou důležitost, a proto vznikl mezi obecnými alchymisty velký spor o to, co má být pod názvem ocel chápáno. Každý z nich ji interpretoval po svém. Jasně avšak zároveň i temně o ní psal autor Novum lumen.
I.
Sapientes Magi multa de Chalybe suo posteris tradiderunt, nec leve momentum illi attribuerunt, quare inter Alchymistarum vulgus non leve est certamen, quidnam Chalybis nomine sit intelligendum. Hujus variam interpretationem varii dederunt. Candide de hoc Autor Novi Luminis, at obscurè scripsit.
2.
Co se mě týče, nebudu ze závisti před vyhledavateli Umění nic skrývat a věrně ji popíši. Naše ocel je pravým klíčem našeho díla, bez nějž nemůže být žádným jiným uměním zažehnut oheň lampy. Je to minera zlata, je to nade vše čistý duch, je to tajný a pekelný oheň1, ve svém druhu nanejvýše prchavý. Je to zázrak světa, systém2 horních ctností v nízkých [věcech]3. Proto ji Všemohoucí označil zřetelným znamením, jehož zrození je ohlášeno na východě4. Mudrci ho spatřili na východě a užasli. Ihned totiž poznali, že se ve světě narodil nejjasnější král.
II.
Ego ut nil ab artis inquisitoribus ex invidia celarem, sincerè describam. Chalybs noster est operis nostri vera clavis, sine quo ignis lampadis nulla arte potest accendi: est auri minera, spiritus prae cunctis valde purus, est ignis infernalis, secretus, in suo genere summe volatilis, mundi miraculum, virtutum superiorum in inferioribus systema, quare signo illum notabili notavit Omnipotens, cujus nativitas per Orientem annunciatur. Viderunt Sapientes in Oriente, & obstupuerunt, statimque agnoverunt regem Serenissimum in mundo natum.
3.
Proto když spatříš jeho hvězdu, následuj ji neustále až ke kolébce, kde spatříš krásné dítě5. Odstraň nečistotu, vzdej čest královské dceři6, otevři pokladnici a nabídni zlatý dar. Záhy po smrti ti dá maso s krví, nejvyšší lék ve třech pozemských monarchiích.
III.
Tu, cum ejus stellam conspexeris, sequere ad usque Cunabula; ibi videbis infantem pulchrum, sordes semovendo, Regium puellum honora, gazam aperi, auri donum offeras, sic tandem post mortem tibi carnem, sanguinemque dabit, summam in tribus terrae monarchiis medicinam.

Poznámky:

Německý překlad/Lange: "...je to dolní tajný oheň"

Francouzská verze překládá systém jako „l’assemblage“, tj. spojení, shromáždění, seskupení. Anglická verze překládá jako „systeme“. ML.pma překládá: "souhrn horních sil v dolních". Viz také kap. 6, 1.

Srovnej se Smaragdovou deskou.

Německý překlad/Lange: "...jehož zrození je ohlášeno na východě mudrců, na horizontu jeho polokruhu."

Viz Tajemství katedrál, str. 22.

Německý překlad/Lange: "...vzdej čest královskému chlapci (dosl. chlapečkovi, králátku)".

 

‹ Zpět Vpřed ›