‹ Zpět Vpřed ›

Kapitola 8.
O práci a nudě1 u první přípravy

CAPUT VIII.
De Praeparationis primae labore ac taedio.

1.
Někteří nevědomí chymikové sní, že celé Dílo od začátku do konce je pouhou rekreací2 plnou potěšení. Pracují však mimo toto uměle vystavěné oplocení. Inu, ať si svůj pocit bezpečí užijí. V díle, které si tak snadno vymysleli, budou zcela jistě za svou zahálčivou práci sklízet prázdnou úrodu. My však víme, že vedle Božího požehnání a správných kořenů či základů, je třeba zejména práce, přičinlivosti a píle.
I.
Somniant quidem Chemicolae ignari totum opus a principio ad finem meram esse recreationem jucunditate plenam, laborem vero extra hujus artificii cancellos statuunt; atqui sua tuto sententia fruantur; In opere, quod tam facile sibi affinxerunt, messem sane inanem ab otiosa sua operatione metent. Scimus, puta, quod post benedictionem Divinam ac radicem bonam, primas obtineat labor, industria & sedulitas.
2.
Vskutku, není to žádná lehká práce, jež by mohla být zvána hrou nebo rekreací, která by nám poskytla věci, po nichž tak toužíme. Naopak, jak říká Hermes: "Život ani námaha nemají být ušetřeny"3. Jinak to, co mudrc pravil ve svých podobenstvích, nebude ověřeno, a sice že "touha lenivého zabíjí" (Př 21,25). Není divu, že je tolik lidí zabývajících se alchymií přivedeno na mizinu. Vyhýbají se totiž práci a šetří peníze. 
II.
Nec sane labor tam facilis, ut ludus potius seu animi recreamentum censendus sit, & ad vota det id quod tantopere expetimus, imo, uti ait Hermes, non animae ac labori parcendum est. Aliter, quod in parabolis praedixit Sapiens, verificabitur, nempe quod inertis desiderium occidet ipsum; nec mirum, si tot homines Alchemiam tractantes ad pauperiem redigantur, laborem enim effugiunt sumptibus vero non parciunt.
3.
Avšak my, co tyto věci známe a pracovali jsme s nimi, proto s jistotou dosvědčujeme, že není nudnější práce, než naše první preparace. Proto Morienus vážně nabádal krále Kalida řka: „Většina mudrců si v tomto Díle stěžovala na nudu“. Ani já bych nechtěl, abys to chápal obrazně. Neboť se teď nezabývám věcmi, jak se jeví na začátku tohoto nadpřirozeného Díla, nýbrž tak, jak je na počátku nacházíme. Aby byla učiněna matérie vhodnou [pro Dílo]. Jak říká básník: „Zde vězí námaha, zde je práce.“4 A ještě jednou:

„Jeden5 ukazuje z vrcholu zlaté rouno, které odhaluje začátek, jenž bys měl uchopit.
Jiný6 [ukazuje] jaké břemeno budeš muset podstoupit, totiž jak mnoho námahy musíš vynaložit s tíhou hmoty a s hrubou váhou.“7

Proto vznešený autor Hermetického Arkána8 nazval tuto první práci Herkulovou.9
III.
Nos autem, qui haec novimus & elaborati fumus, pro certo comperimus, nullum laborem praeparatione nostra prima taediosiorem. Idcirco Morienus serio Regem Calid hac de re hortatur, dicens: plurimos sapientum de operis hujus taedio fuisse conquestos. Nec figurate vellem haec intelligi, siquidem non res jam considero, qualiter apparent in operis supernaturalis initio, verum qualiter illas primo invenimus. Habilem reddere massam, inquit Poeta, hoc opus, hic labor est. Iterumque:

Alter inauratam noto de vertice pellem &c.
Alter onus quantum subeas quantumque laborem
Impendas crassam circa molem & rude pondus, &c.


Ea propter Herculeum hunc primum laborem nobilis ille Arcani Hermeitici Autor nominat.
4.
V našich principech jsou totiž mnohé heterogenní přebytky, které nikdy není možné (pro naše dílo) redukovat v čistotu, a proto je vhodné je důkladně vyčistit, což bude nemožné vykonat bez teorie našich arkán, jimiž poznáváme prostředek, jak z menstrua nevěstky přirozeně extrahovat královský diadém. I když je tento prostředek znám, stejně je třeba velké námahy. Tak veliké, že, jak praví filosof, mnozí zanechali Umění nedokončené kvůli strašným neštěstím.
IV.
Sunt enim in principiis nostris multae heterogeneae superfluitates, quae
in puritatem nunquam (ad opus nostrum) reduci possunt, ea propter penitus expurgare illas expedit, quod factu impossibile erit absque Arcanorum nostrorum Theoria, qua medium docemus, quocum ex meretricis menstruo excernatur Diadema Regale. Quo medio cognito, adhuc labor magnus requiritur, tantus, quod, ut ait Philosophus, plurimi artem dimiserunt mancam, propter terribilia mala.
5.
Nicméně bys tím nepopíral, že by žena nebyla schopná snadno vykonat práci Umění, za předpokladu, že by sobě mezi práce nezapočítala hry10. Jakmile je však merkur jednou připraven (kterého Bernard Trevisanus nazývá svou fontánou)11, je konečně dosaženo (adepta) odpočinku, který je kýženější, nežli jakákoliv dlouhá námaha, jak praví filosof.
V.
Non tamen eo inficias, quin mulier artis laborem facile subire possit, ita tamen, ut inter labores, non lusus adnumeret; verum parato semel Mercurio, quem Bernardus Trevisanus suum fontem appellat, quies
tandem adepta est, quae quovis labore longe est optabilior, ut ait Philosophus.

Poznámky:

1  Latinské taedio je ablativ podstatného jména taedium, které může znamenat "nudu", nebo i "únavu". Nadpis by se tedy mohl přeložit také jako: „O práci a únavě během první přípravy“. V textu se držím překladu „nuda“.

2  Slovo recreatio znamená „zotavení“, „obnova“. Lze ho ale číst jako re-creatio, totiž znovu stvoření. Viz Canseliet, Alchymie, str. 75-76.

3  Theatrum Chemicum, díl IV, str. 592, Hermes Trismegisti Tractatus Aureus, kde je latinský text uveden mírně odlišně od Philalethova: „nec animae a labore peperci“. Česky: Zlatý traktát Herma Trismegista in Knižnice Trigonu, sv. 0, Praha 2001, str. 167: „Ani ve svém vysokém věku jsem nepřestával hledat a bádat, a nešetřil jsem prací, dokud jsem skrze vnuknutí Boha živoucího tohoto Umění a Vědy nedosáhl...“

4  Vergilius, Aeneis, VI, 129 (Viz: https://www.fas.harvard.edu/~classics/poetry_and_prose/Aeneid.6.124-141.html)

5  Snad Jáson.

6  Snad Herkules.

7  Úryvek z básně Chrysopoeia od Giovanni Aurelia Augurella (1441–1524), Liber 2 (in Theatrum Chemicum, vol III, str. 221. Viz: https://www.wbc.poznan.pl/Content/8717/tom3-221.jpg).

8  Jedná se o odkaz k dílu Arcanum hermeticae philosophiae opus od Jean d'Espagneta, kde se v odstavci č. 42 píše: „Při filosofické sublimaci neboli první přípravě merkura musí dělník podstoupit herkulovskou práci, neboť bez Alcida by se Jáson marně snažil o svou výpravu do Kolchidy. ‚Jeden ukazuje z vrcholu zlaté rouno, které odhaluje začátek, jenž bys měl uchopit. Jiný [ukazuje] jaké břemeno budeš muset podstoupit.‘ Neboť práh je střežen rohatými zvířaty s kopyty před těmi, co přichází ve spěchu a to nikoli bez jejich újmy. Pouze insignie Diany a Venušiny holubice utiší jejich divokost (ferocitatem), jsi-li povolán osudem“.

9  Viz Příbytky filosofů I, str. 

10  Zřejmě se jedná o narážku na slavnou devízu: Opus Mulierum et Ludus Puerorum – "Ženská práce a dětská hra".

11  Věta v závorce se vyskytuje pouze v latinské verzi textu v knize Le Veritable Philalethe.

 

 

‹ Zpět Vpřed ›