‹ Zpět Vpřed ›

Kapitola 9.
O moci našeho merkura nade všemi kovy

CAPUT IX.
De Virtute nostri Mercurii super omnia Metalla.

1.
Náš merkur je tím hadem, který pozřel Kadmovy druhy. Není to překvapující, protože dříve pozřel samotného Kadma, jenž byl silnější než všichni ostatní. Nakonec však Kadmos hada probodl poté, co ho koaguloval mocí své síry.1
I.
Mercurius noster est serpens ille, qui Cadmi voravit socios, nec mirum, quia Cadmum ipsum caeteris robustiorem, prius voraverat, tandem tamen hunc serpentem Cadmus transfiget, cum virtute sui sulphuris illum coagulaverit.
2.
Věz tedy, že náš merkur přemáhá všechna metalické těla a rozpouští je v jim blízkou merkuriální matérii, oddělujíce jejich síru. Věz, že merkur jednoho, dvou nebo tří orlů vládne Saturnu, Jupiteru a Venuši. Luně vládne od tří do sedmi orlů. A konečně Slunci vládne od sedmi do deseti orlů.
II.
Scias itaque Mercurium nostrum omnibus corporibus Metallicis praedominari, illaque solvere in materiam suam proximam Mercurialem, sulphura eorum separando; sciasque, quod Mercurius Aquilae unius, aut duarum, aut trium Saturno, Jovi, Venerique imperet; Lunae imperat a tribus Aquilis ad septem; tandem Soli imperat a septem ad Aquilas usque decem.
3.
Proto vezmi na vědomí, že tento merkur je blíže prvotnímu bytí kovů nežli jiný merkur. Proto radikálně prostupuje kovovými těly a činí zjevnou jejich skrytou hloubku.
III.
Notifico proinde, Mercurium hunc esse primo enti metallorum viciniorem quovis alio Mercurio, quare radicitus Corpora Metallica intrat, eorumque profunditates absconsas manifestat.

Poznámky:

1 Viz kap. 2, 3.

‹ Zpět Vpřed ›