Vpřed ›

Autorova předmluva

Praefatio Autoris.

1.
Já, bezejmenný filosof Philaletha, jenž dosáhl tajemství medicíny, chemie a fyziky, jsem se roku vykoupení světa 1645 ve 331 letech svého věku rozhodl sepsat toto pojednání, abych splatil dluh vůči synům Umění, nabídl jim svou ruku a vyvedl je z labyrintu chyb, přičemž i zjevní Adepti pochopí, že jsem jejich druh a bratr, a aby ti, kteří jsou svedeni hříčkami sofistů, mohli spatřit a obejmout světlo, pomocí něhož by se bezpečně navrátili. Předznamenávám také, že budou mnozí, kteří obdrží světlo z této mé práce.
I.
Adepto me, Anonymo Philalethâ  Philosopho, arcana medica, Chemica, Physica, anno mundi redempti 1645. aetatis autem  meae trigesimo tertio, quo filiis artis debitum persolvam, involutisque erroris
labyrintho manum porrigerem, tractatulum hunc conscribere decrevi, ut Adeptis appareat, me illis parem & fratrem, seducti vero Sophistarum nugis, lucem, per quam tuto revertantur, videant & amplectantur. Ominor porro non paucos hisce meis laboribus illuminatos fore.
2.
Nejsou to povídačky, ale skutečné experimenty, které jsem viděl, vykonal, a které znám, což Adepti z těchto řádků snadno rozpoznají. Proto jsem to vše sepsal pro dobro svého bližního a budiž mi zadost, že nikdo v tomto Umění nepsal takto jasně (lucide). Častokrát jsem během psaní odložil pero, protože bych raději pod maskou závisti pravdu skrýval. Bůh, jemuž jedinému navěky náleží sláva, jenž sám zná srdce2, a kterému jsem nemohl odporovat, mě však přinutil. Proto s jistotou shrnuji, že mnozí budou v posledním věku světa požehnáni tímto arkánem. Z toho důvodu jsem psal věrně, a nikoli tak, abych zanechal začátečníka na pochybách, bez jeho úplného uspokojení.
II
Non sunt fabulae, sed realia Experimenta, quae vidi, feci, novi, quod ex hisce lineis facile colliget Adeptus. Quare ut ad bonum proximi haec scribo, sat sit me professum esse, neminem in hac arte fcribentem unquam tam lucide scripsisse, meque inter scribendum pluries calamum reposuisse, quod potius vellem sub invidiae larva veritatem celasse; at cogebat DEUS, cui non potui resistere, qui solus corda novit, cui soli gloria in saeculum. Hinc indubie colligo, multos futuros hac ultimâ aetate mundi hoc arcano beatos. Quia fideliter scripsi, nec studioso tyroni ullum reliqui dubium, non perfectè satisfactum.
3.
Znám také mnohé, kteří spolu se mnou toto arkánum vlastní, a jsem přesvědčen, že je i mnoho jiných, kteří se s ním takřka každodenně znovu seznamují, a v krátké době ho získávají. Nechť Boží vůle činí, co se jí zlíbí. Prohlašuji se za nehodného, aby to bylo uskutečněno mnou. Přesto v tom všem ctím svatou vůli Boží, jíž jsou podrobena všechna stvoření světa. Z tohoto jediného důvodu trvají, a jsou zachovávána.
III.
Et jam scio multos, qui unâ mecum hoc arcano potiuntur, multoque plures esse sum persuasus, quorum familiaritatem quotidie de novo, ut ita dicam, sum brevi consecuturus. Faxit sancta DEI voluntas, quod sibi placuerit, indignum me fateor, per quem talia efficiantur: tamen hisce in rebus sanctam DEI voluntatem adoro, cui subesse tenentur creata universa, ob quem solum illa condidit, conditaque
tuetur.

Poznámky:

1 Je možné, že se jedná o symbolický věk. Ježíš byl ve svých 33 letech přibit třemi hřeby na kříž (crux).

2 Srovnej s 1Kr 8,39 nebo 2Par 6,30.

 

  Vpřed ›