Johannes Pontanus

Tento překlad byl pořízen z několika verzí textu. V první fázi jsem text přeložil ze dvou anglických variant:
1. Pontanus - The Secret Fire: Anglický překlad Mikea Dickmana z 16. století, který byl pořízen z francouzské verze.
2. Pontanus - Epistle on the mineral fire: Anglický překlad z latinského originálu, který pořídil Geo. Thor. Astromagus, Londýn 1659.
V druhé fázi český překlad přehlédl a opravil podle latinského originálu Jakub Hlaváček. Vycházel přitom z verze tištěné v Theatrum Chemicum Lazara Zetznera, díl VI., str. 487 (Odtud pochází také zde přítomný latinský text).
V této podobě překlad vyšel v Logosu 1/2, 2006. V brzké době bych ho chtěl revidovat.
 

List vznešeného filosofa Johana Pontana, jehož předmětem je kámen zvaný filosofický

Ioannis Pontans, summi Philosophi, epistola, in quade lapide, quem Philosophorum vocant, agitur

Já, Johannes Pontanus, jsem procestoval mnoha kraji, abych zjistil něco jistého o Kamenu Filosofů. Prošel jsem všemi kouty světa, avšak našel jsem pouze falešné šarlatány. Přesto jsem neustále studoval knihy moudrých, mnohokráte pochyboval a nakonec nalezl pravdu. Přestože jsem znal matérii, dvěstěkráte jsem chyboval, nežli jsem objevil pravou matérii a postup práce. Ego Ioannes Pontanus multas perlustravi regiones, ut certum quid de lapide Philosophorum agnoscerem, & quasi totum mundum ambiens, deceptores falsos inveni, & non Philosophos, semper tamen studens, & multipliciter dubitans, veritatem inveni. Sed cum materiam agnoscerem, ducenties erravi, antequam veram materiam, operationem, & practicam invenissem.
Na počátku jsem zahájil své dílo putrefakcí této matérie trvající devět měsíců, nikam jsem však nedospěl. Na nějaký čas jsem ji umístil do vodní lázně (balneo Mariae), opět bezvýsledně. Vzal jsem ji tedy a vložil po dobu tří měsíců do kalcinačního ohně, postupoval jsem však znovu špatně. Vyzkoušel jsem všechny druhy a způsoby destilací a sublimací o nichž hovoří, nebo se tak alespoň zdá, filosofové jako Geber, Archelaus a téměř všichni ostatní, avšak stejně jsem nic nenalezl. Nakonec jsem zkoušel zhotovit subjekt veškerého alchymistického Umění všemi myslitelnými způsoby, ať už hnojem, (vodní) lázní, popelem, či mnoha jinými druhy ohně, o němž se Filosofové zmiňují ve svých knihách, nenalezl jsem však nic, co by mělo cenu. Primo materiae operationes, putrefactiones novem mensibus coepi, & nihil inveni: etiam in balneo Mariae per tempus aliquod posui & similiter erravi. Enimvero in calcinationis igne tribus mensibus posui, & male operatus sum: omnia destillationum & sublimationum genera, prout dicunt seu dicere videntur Philosophi, sicut Geber, Archelaus, & alii fere omnes tractavi, & nihil inveni. Denique subjectum totius artis Alchemiae omnibus modis, qui excogitandi sunt, & qui fiunt per fimum, balneum, cineres, & alios ignes multiplicis generis; qui tamen in Philosophorum libris reperiuntur, perficere tentavi; sed nihil boni reperi.
Z tohoto důvodu jsem se po tři roky vložil do ustavičného studia knih Filosofů a především jsem studoval slova Hermova, jež ve stručnosti obsahují celé magistérium Kamene; přestože mluví poměrně temně o horním a dolním, o Nebi a Zemi. Quapropter annis tribus continuis in Philosophorum libris studui, in solo praesertim Hermete, cujus verba breviora totum comprehendunt Lapidem, licet obscure loquatur de superiore & inferiore, de coelo & terra.
Naším nástrojem, jímž se působí na matérii v prvním, druhém a třetím Díle, není oheň lázně, hnoje či popela, ani žádný jiný z ohňů, které Filosofové popisují ve svých knihách. Nostrum igitur instrumentum quo materiam ducit in esse in primo, secundo, & tertio opere, non est ignis balnei, neque fimi, neque cinerum, nec alioru ignium quos Philosophi eum celaverunt.
Čím je tedy tento oheň, jímž se od počátku až do konce uskutečňuje celé Dílo? Filosofové ho zatajovali; já jej však pohnut soucitem chci jasně popsat, spolu s dokončením celého Díla. Sed ego pietate motus eum vobis declarare, una cum complemento totius operis, volo. 
Kámen Filosofů je jediný, je však nazýván různými jmény a dříve, nežli ho poznáš, zakusíš hodně námahy. Je vodní, vzdušný, ohnivý a zemitý; flegmatický, cholerický a melancholický, je sírou a zároveň i živým stříbrem. Obsahuje rozličné přebytky, které se, ujišťuji tě při živoucím Bohu, přetvářejí působením našeho ohně do pravé Esence. Kdo z našeho subjektu něco oddělí, neboť se domnívá, že je to nezbytné, ten neví o Filosofii naprosto nic. Neboť ona nadbytečná, nečistá, sprostá, blátivá a vůbec veškerá látka subjektu je prostřednictvím našeho ohně zdokonalena do fixovaného spirituálního těla. To nebylo Mudrci nikdy odhaleno, a protože se domnívali, že je zde něco tak nadbytečného a nečistého, uspělo v tomto Umění jen málo lidí. Lapis ergo Philosophorum unus est, sed multipliciter nominatur, & antequa agnoscas erit tibi difficile. Est enim aqueus, aereus, igneus, terreus, phlegmaticus, cholericus, & melancholicus; est sulphureus, & est similiter argentum vivum, & habet multas superfluitates, quae per Deum vivum convertuntur in veram essentiam, mediante igne nostro: & qui aliquid a subjecto separat, putans id necessarium esse, is profecto in Philosophia nihil novit, quia superfluum, immundum, turpe, faeculentum, & tota denique substantia subjecti, perficitur in corpus spirituale fixum, mediante igne nostro. Et hoc sapientes nunquam revelarunt: propterea pauci ad artem perveniunt, putantes aliquid tale superfluum & immundum. 
Nyní je třeba prozkoumat vlastnosti našeho ohně, zda-li odpovídá naší matérii způsobem, o němž jsem mluvil, totiž jak ji proměňuje. Tento oheň totiž matérii vůbec nespaluje, ani od ní nic neodděluje. Neodlučuje čisté od nečistého, jak říkají všichni Filosofové, nýbrž celý subjekt přeměňuje do čistoty. Nesublimuje po způsobu, Gebera, Arnolda ani všech ostatních, co mluvili o sublimaci a destilaci s tím, že se vykonává v krátkém čase. Nunc oportet elicere proprietates nostri ignis, & an conveniat nostrae materiae, secundum eum quem dixi modu, scilicet ut transmutetur, cum ignis ille non comburat materiam, nihil de materia separet, non segreget partes puras ab impuris (ut dicunt omnes Philosophi) sed totum subjectum in puritatem convertit: non sublimat sicut Geber suas sublimationes facit, similiter & Arnoldus, & alii de sublimationibus & destillationibus loquentes in brevi tempore perfici.
Tento oheň je minerální, rovnoměrný a nepřetržitý a není-li přespříliš roznícen, nikdy nevydává dým. Podílí se na síře a je vzatý a pochází odjinud nežli z matérie. Vše ničí, rozpouští i utvrzuje a podobně utvrzuje i kalcinuje; nalézá se s pomocí Umění a přináší prospěch bez vynaložení jakýchkoli či jen nepatrných nákladů. Nepřijímá žádnou jinou věc nebo jen velmi málo. Tento oheň má mírné teplo; neboť s tímto klidným ohněm se dokonává celé Dílo a všechny náležité sublimace. Mineralis est, aequalis est, continuus est, non vaporat nisi nimium excitetur, de sulphure participat, aliunde sumitur quam a materia, omnia diruit, solvit & congelat, similiter & congelat & calcinat, & est artificialis ad inveniendu, est compendium sine sumptu aliquo, saltem parvo: & ille ignis est cu mediocri ignitione, quia cum remisso igne totum opus perficitur, simulque omnes debitas sublimationes facit.
Ti, co by četli Gebera a ostatní Filosofy, i kdyby žili sto milionů let, neporozumí; neboť tento oheň se nedá odhalit jinak, než samotným a hlubokým rozjímáním, po němž teprve lze porozumět knihám, dříve však ne. Zbloudění v tomto Uměni spočívá v tom, že se nenalezne oheň, jenž přeměňuje celou matérii v pravý Kámen Filosofů. Qui Gebrum legerent, & omnes alios Philosophos, si centum millibus annorum viverent non comprehenderent, quia per solam & profundam cogitationem ignis ille reperitur, tunc vero potest in libris comprehendi, & non prius. Error igitur istius artis est non reperire igne, qui totam materiam convertit in verum lapidem Philosophorum. 
Studuj tedy tento oheň, neboť kdybych jej býval nejprve nalezl, dvěstěkráte bych nechyboval se zpracováním pravé matérie. Proto se již nedivím, že tolik lidí Dílo nedokončilo. Studeas igitur tibi, quia si ego nunc primo invenissem ego non errassem ducenties in practica super materiam: propterea non miror si tot & tanti ad opus non pervenerunt.
Chybují, chybovali a budou chybovat, poněvadž Filosofové nejmenovali vlastního působce, s výjimkou jednoho, jenž se nazývá Artephius, ten však hovořil pouze pro sebe. Kdybych Artephia nečetl a neporozuměl mu, nikdy bych nedosáhl dokončení Díla. Errant, erraverunt, errabunt, eo quod proprium agens non posuerunt Philosophi, excepto uno, qui Artephius nominatur, sed pro se loquitur & nisi Artephium legissem, & loqui sensissem, nunquam ad complementum corporis pervenissem.
Postup je tedy následující: vezmi matérii a nanejvýš pečlivě ji rozdrť, fyzicky rozetři a vlož ji do ohně, musíš však znát stupeň ohně, aby pouze podnítil matérii. Během krátké doby pak bez přiložení rukou dozajista uskuteční celé Dílo. Tento oheň totiž čistí, ničí, počíná a dokončuje Dílo a způsobuje, že se objeví tři hlavní barvy: černá, bílá a červená. Prostřednictvím našeho ohně se také – bude-li spojen s matérií v jejím surovém stavu – rozmnožuje lék, a to nejen co do množství, ale také co do účinnosti. Practica vero haec est: Sumatur & diligenter, quam fieri potest, teratur contritione physica, & ad ignem dimittatur, ignisque proportio sciatur, scilicet ut tantummodo excitet materiam, & in brevi tempore ignis ille absque ma nuum appositione de certo totum opus complebit, quia putrefaciet, corrumpet, generabit, & perficiet, & tres faciet apparere colores principales, nigrum, album, & rubeum. Et mediante igne nostro multiplicabitur medicina, si cum cruda conjungatur materia, non solum in quantitate, sed etiam in virtute. 
Hledej tedy ze všech sil tento oheň a dosáhneš cíle, neboť tento oheň dokonává celé Dílo a je klíčem všech Filosofů, který nikdy ve svých knihách neodhalili. Budeš-li správně a hluboce přemýšlet nad vlastnostmi výše zmiňovaného ohně, poznáš ho. Jiným způsobem však ne. Totis igitur viribus tuum ignem inquirere scias, & pervenies; quia totum facit opus, & est clavis omnium Philosophorum, quam nunquam revelaverunt. Sed si bene & profunde super praedicta de proprietatibus ignis cogitaveris, scies, & non aliter.
Pohnut soucitem jsem toto vše sepsal; abych však učinil zadost, uvedu ještě, že tento oheň se neproměňuje s matérií, protože z ní nepochází, jak jsme uvedli výše. Toto jsem chtěl říci a varovat rozvážné lidi, aby zbytečně nevynakládali své peníze, ale aby věděli, co mají hledat. Tímto způsobem dosáhnou pravdy v Umění, jinak ne. Vale.

Piatate ego motus haec scripsi, sed ut satisfaciam, ignis non transmutatur cum materia, quia non est de materia, ut supra dixi. Haec igitur dicere volui, prudentesque admonere, ne pecunias suas inutiliter consumant, sed sciant quid inquirere debeant: eo modo ad artis veritatem pervenient, & non aliter. Vale.