Vpřed ›

První zpěv

PRVNÍ ZPĚV CHANT PREMIER
I
Temný chaos vystoupil z hlubiny nicoty prvním zvukem slova Všemohoucího jako neuspořádaná hmota, která byla tak neforemná, až by se dalo říci, že to způsobil nějaký nepořádek, a že to nemůže být Boží dílo. Všechny věci se v něm nacházely v hlubokém klidu a elementy v něm byly smíseny, protože božský duch je ještě nerozlišil.
I
Le Chaos ténébreux étant sorti comme une masse confuse du fond du Néant, au premier son de la Parole toute-puissante, on eût dit que le désordre l'avait produit, et que ce ne pouvait être l'ouvrage d'un Dieu, tant il était informe. Toutes choses étaient en lui dans un profond repos, et les éléments y étaient confondus, parce que l'Esprit divin ne les avait pas encore distingués.
II
Kdo může nyní vylíčit, jakým způsobem byla zformována nebesa, země a moře sama o sobě tak lehká a přece tak širá vzhledem k jejich rozloze? Kdo může vysvětlit, jak Slunce a Měsíc obdrželi nebeský pohyb a světlo a jak vše, co zde dole vidíme, získalo svou formu a bytí? Kdo by konečně mohl pochopit, jak každá věc obdržela své vlastní pojmenování, byla oživena svým vlastním duchem, a při vystoupení z nečisté a neuspořádané hmoty chaosu, byla podřízena zákonu, množství a míře?
II
Qui pourrait maintenant raconter de quelle manière les Cieux, la Terre et la Mer furent formés si légers en eux-mêmes, et pourtant si vastes, eu égard à leur étendue? Qui pourrait expliquer comment le Soleil et la Lune reçurent là-haut le mouvement et la lumière, et comment tout ce que nous voyons ici-bas, eut la forme et l'être ? Qui pourrait enfin comprendre comment chaque chose reçut sa propre dénomination, fut animée de son propre esprit, et, au sortir de la masse impure et inordonnée du Chaos, fut réglée par une loi, une quantité et une mesure?
III
Ó, vy děti a napodobitelé Herma, jimž věda vašeho otce ukázala přírodu odhalenou, pouze vy, vy sami víte, jak tato nesmrtelná ruka zformovala z této neforemné hmoty chaosu zemi a nebesa; neboť vaše Velké Dílo jasně ukazuje, že stejným způsobem jakým je hotoven váš filosofický elixír, stvořil Bůh všechny věci.
III
Oh! Vous, du divin Hermès les enfants et les imitateurs, à qui la science de votre père a fait voir la nature à découvert, vous seuls, vous seuls savez comment cette main immortelle forma la Terre et les Cieux de cette masse informe du Chaos ; car votre Grand OEuvre fait voir clairement que de la même manière dont est fait votre Elixir philosophique, Dieu aussi a fait toutes choses.
IV
Nenáleží však mému ubohému peru, aby vykreslilo tak vznešený obraz; jsem dosud pouze maličké dítě umění bez žádné zkušenosti. Neznamená to, že by mě vaše učené spisy neumožnily spatřit pravý cíl, o nějž musíme usilovat, ani to, že neznám dobře toto Illiaste1, které v sobě má vše, co potřebujeme stejně jako onu obdivuhodnou směs, skrze niž můžete přivést sílu živlů z potenciality k aktualitě.
IV
Mais il n'appartient pas à ma faible plume de tracer un si grand tableau, n'étant encore qu'un chétif enfant de l'art, sans aucune expérience. Ce n'est pas que vos doctes écrits ne m'aient fait apercevoir le véritable but où il faut tendre, et que je 'ne connaisse bien cet Illiaste, qui a en lui tout ce qu'il nous faut, aussi bien que cet admirable composé par lequel vous avez su amener de puissance en acte la vertu des éléments.
V
Neznamená to, že bych neznal vašeho tajného merkura, jenž není ničím jiným nežli živoucím, universálním a vrozeným duchem, který v podobě vzdušné páry bez přestání sestupuje z nebes na zemi, aby vyplnil její porézní útroby, a jenž je pak zrozen mezi nečistými sírami kde růstem přechází z volatilní přirozenosti na fixní, čímž na sebe přijímá podobu kořenné vlhkosti.
V
Ce n'est pas que je ne sache bien votre Mercure secret, qui n'est autre chose qu'un esprit vivant, universel et inné, lequel en forme de vapeur aérienne descend sans cesse du ciel en terre pour remplir son ventre poreux, qui naît ensuite parmi les soufres impurs, et en croissant passe de la nature volatile à la fixe, se donnant à soi-même la forme d'humide radical.
VI
Neznamená to, že bych dosud nevěděl, že pokud naše oválná nádoba není zapečetěna v zimě, nikdy nebude schopna udržet tuto drahocennou páru, a že naše překrásné dítě zemře během porodu, nebude-li pohotově zachráněno pilnou rukou a očima rysa, protože jinak se nebude schopno vyživovat svou první šťávou, po příkladu člověka, který poté, co se v lůně matky vyživoval nečistou krví, žije, jakmile je na světě, z mléka.
VI
Ce n'est pas que je ne sache bien encore, que si notre Vaisseau ovale n'est scellé par l'Hiver, jamais il ne pourra retenir la vapeur précieuse, et que notre bel enfant mourra dès sa naissance, s'il n'est promptement secouru par une main industrieuse et par des yeux de Lincée car autrement il ne pourra plus être nourri de sa première humeur, à l'exemple de l'homme, qui après s'être nourri de sang impur dans le ventre maternel, vit de lait lorsqu'il est au monde.
VII
Ačkoliv všechny tyto věci znám, zatím se vám neodvažuji přednést důkazy. Omyly ostatních mě vždy znejistí. Jste-li však více pohnuti soucitem nežli závistí, snažte se z mé mysli odstranit všechny pochybnosti, které ji uvádějí do rozpaků a budu-li mít dostatek štěstí, abych ve svých spisech jasně vysvětlil vše, co se týká vašeho magistéria, zapřísahám vás, že mám od vás odpověď: „Pracuj tvrdě, neboť víš, co bys měl vědět“.
VII
Quoique je sache toutes ces choses, je n'ose pourtant pas encore en venir aux preuves avec vous, les erreurs des autres me rendant toujours incertain. Mais si vous êtes plus touché de pitié que d'envie, daignez ôter de mon esprit tous les doutes qui l'embarrassent ; et si je puis être assez heureux pour expliquer distinctement dans mes écrits tout ce qui regarde votre magistère, faites, je vous conjure, que j'aie de vous pour réponse : Travaille hardiment, car tu sais ce qu'il faut savoir.

 


Poznámky:

Illiaste – jiná podoba paracelsovského termínu Illiaster, která představuje prvotní matérii všech věcí nebo skrytou sílu přírody, pomocí níž všechny věci rostou, jsou vyživovány a rozmnožují se.

  Vpřed ›