‹ Zpět  

Třetí zpěv

TŘETÍ ZPĚV CHANT TROISIEME
Hrubým a nevědomým alchymistům je zde doporučeno, aby upustili od svých sofistických operací, protože zcela odporují těm, které nás učí pravá filosofie pro zhotovení univerzálního léku. On conseille ici aux alchimistes vulgaires et ignorants de se désister de leurs opérations sophistiques, parce qu'elles sont entièrement opposées à celles que la véritable philosophie nous enseigne pour faire la médecine universelle.
I
Běda vám! Vám, kteří jste kvůli výrobě zlata prostřednictvím umění bez ustání mezi plameny vašeho žhoucího uhlí; kteří své rozmanité směsi necháváte na všemožný způsob jednou ztuhnout a podruhé zase rozpustit, někdy je rozpouštíte vcelku, jindy je necháváte ztuhnout pouze částečně. Jak se to přihodí, že trávíte dny a noci jako začazení motýli bloumající kolem vašich pecí?1
I
O vous! qui pour faire de l'Or par le moyen de l'art, êtes sans cesse parmi les flammes de vos charbons ardents ; qui tantôt congelez, et tantôt dissolvez vos divers mélanges en tant et tant de manières, les dissolvant quelquefois entièrement, quelquefois les congelant seulement en partie, d'où vient que comme des papillons enfumés, vous passez les jours et les nuits à rôder autour de vos fourneaux?
II
Přestaňte se konečně marně namáhat, aby tato pošetilá naděje neproměnila všechny vaše myšlenky v kouř. Výsledkem vaší práce je zbytečný pot, který na vašich čelech vykresluje nešťastné hodiny strávené v špinavých kobkách. K čemu jsou tyto prudké plameny dobré, když mudrci pro dokončení hermetického díla žhoucí uhlí ani dříví k otopu nepoužívali?
II
Cessez désormais de vous fatiguer en vain, de peur qu'une folle espérance ne fasse aller toutes vos pensées en fumée. Vos travaux ne sont que d'inutiles sueurs, qui peignent sur votre front les heures malheureuses que vous passez dans vos sales retraites. A quoi bon ces flammes violentes, puisque les sages n'usent point de charbons ardents, ni de bois enflammés pour faire l'Œuvre hermétique?
III
Umění musí pracovat se stejným ohněm, jehož příroda užívá pod zemí, a tak bude napodobovat přírodu. Oheň vaporózní, který však není slabý, oheň, který vyživuje a nepohlcuje; oheň přirozený, který však musí připravit umění; suchý, avšak přinášející déšť; vlhký, který však vysušuje. Voda, která zháší, voda, která čistí těla, avšak nesmáčí ruce.
III
C'est avec le même feu dont la nature se sert sous terre, que l'art doit travailler, et c'est ainsi qu'il imitera la nature. Un feu vaporeux, mais qui n'est pourtant pas léger, un feu qui nourrit et ne dévore point; un feu naturel, mais que l'art doit faire ; sec, mais qui fait pleuvoir ; humide, mais qui dessèche. Une eau qui éteint, une eau qui lave les corps, mais qui ne mouille point les mains.
IV
Právě s takovým ohněm musí umění, které chce napodobit přírodu, pracovat a musí doplnit nedostatek jiného. Příroda počíná, umění dokončuje a pouze ono očišťuje to, co příroda očistit nemůže. Umění je vlastní píle, přírodě jednoduchost; takže když jedno narovná cestu2, druhé se ihned zastaví.
IV
C'est avec un tel feu que l'art, qui veut imiter la nature, doit travailler et que l'un doit suppléer au défaut de l'autre. La nature commence, l'art achève, et lui seul purifie ce que la nature ne pouvait purifier. L'art a l'industrie en partage, et la nature la simplicité ; de sorte que si l'un aplanit le chemin, l'autre s'arrête tout aussitôt.
V
K čemu tedy slouží tolik různých látek v křivulích a alembicích, když matérie je jediná stejně jako oheň? Ano matérie je jediná, je všude a chudý ji může mít stejně jako bohatý. Je neznámá celému světu a celý svět ji má před očima. Prostými nevědomci je opovrhována jako bláto a prodává se za nízkou cenu; avšak filosofům, kteří znají její hodnotu, je drahocenná…
V
A quoi donc servent tant et tant de substances différentes dans des cornues, dans des alambics, si la matière est unique aussi bien que le feu ? Oui, la matière est unique, elle est partout, et les pauvres peuvent l'avoir aussi bien que les riches. Elle est inconnue à tout le monde, et tout le monde l'a devant les yeux ; elle est méprisée comme de la boue par le vulgaire ignorant, et se vend à vil prix ; mais elle est précieuse au philosophe qui en connaît la valeur...
VI
Je to právě tato matérie, tolik opovrhovaná nevědomci, kterou učenci starostlivě hledají, neboť ona je vším, čeho si mohou přát. V ní se nachází spojené Slunce s Lunou, nikoli ty obecné, ne ty, které jsou mrtvé. V ní je uzavřen oheň, z nějž tyto kovy odvozují svůj život; je to ona, která poskytuje ohnivou vodu, a která také poskytuje fixní zemi; konečně je to ona, která poskytuje vše, co je nezbytné osvícenému duchu.
VI
C'est cette matière, si méprisée par les ignorants, que les doctes cherchent avec soin, puisqu'on elle est tout ce qu'ils peuvent désirer. En elle se trouve conjoints le Soleil et la Lune, non les vulgaires, non ceux qui sont morts. En elle est renfermé le feu, d'où ces métaux tirent leur vie ; c'est elle qui donne l'eau ignée, qui donne aussi la terre fixe; c'est elle enfin qui donne tout ce qui est nécessaire à un esprit éclairé.
VII
Avšak vy blázniví chemikové místo abyste uvážili, že filosofovi stačí pouze jediná směs, klamete sami sebe skládáním různých matérií k sobě; na místo toho, jak filosof, který vaří mírným slunečním teplem a v jediné nádobě jedinou páru, která postupně houstne, vy vkládáte na oheň tisíce různých přísad a na místo toho, jak Bůh stvořil všechny věci z ničeho, vy naopak všechny věci měníte v nic.
VII
Mais au lieu de considérer qu'un seul composé suffit au philosophe, vous vous amusez, chimistes insensés, à mettre plusieurs matières ensemble ; et au lieu que le philosophe fait cuire à une chaleur douce et solaire, et dans un seul vaisseau, une seule vapeur qui s'épaissit peu à peu, vous mettez au feu mille ingrédients différents ; et au lieu que Dieu a fait toutes choses de rien, vous au contraire, vous réduisez toutes choses à rien.
VIII
Zručný umělec na našem Velkém Díle nebude pracovat s měkkými gumami ani s tvrdými exkrementy, ani s lidskou krví nebo se spermatem, ani se zelenými hrozny nebo bylinnými kvintesencemi, ani s ostrými vodami a korosivními solemi, ani s římským vitriolem, ani se suchým mastkem nebo nečistým antimonem, ani se sírou či rtutí, dokonce ani se samotnými obecnými kovy.
VIII
Ce n'est point avec les gommes molles ni les durs excréments, ce n'est point avec le sang ou le sperme humain, ce n'est point avec les raisins verts, ni les quintessences herbales, avec les eaux fortes, les sels corrosifs, ni avec le vitriol romain, ce n'est pas non plus avec le talc aride, ni l'antimoine impur, ni avec le soufre, ou le mercure, ni enfin avec les métaux mêmes du vulgaire qu'un habile artiste travaillera à notre grand Œuvre.
IX
K čemu tedy slouží všechny tyto rozličné směsi? Vždyť naše věda obsahuje celé magistérium v jediném kořenu, se kterým jsem vás už obeznámil, možná více než jsem musel. Tento kořen v sobě obsahuje dvě látky, které jsou ovšem pouze jediné podstaty, a tyto látky, které jsou z počátku pouze zlatem a stříbrem v možnosti, se nakonec stanou zlatem a stříbrem ve skutečnosti, pokud umíme dobře vyrovnat jejich váhy.
IX
A quoi servent tous ces divers mélanges ? Puisque notre science renferme tout le magistère dans une seule racine, que je vous ai déjà assez fait connaître, et peut-être plus que je ne devais. Cette racine contient en elle deux substances, qui n'ont pourtant qu'une seule essence, et ces substances, qui ne sont d'abord Or et Argent qu'en puissance, deviennent enfin Or et Argent en acte, pourvu que nous sachions bien égaliser leurs poids.
X
Ano, tyto látky tvoří skutečné zlato a stříbro a vyrovnáním jejich vah je volatilní fixováno v síře zlata. Ó zářící síro! Ó pravé oživené zlato! Velebím v tobě všechny zázraky a všechny síly Slunce. Neboť tvá síra je pokladem a pravým základem umění, jenž dozrává v elixír, který pouze příroda přivádí k dokonalosti zlata.
X
Oui, ces substances se font Or et Argent actuellement et par l'égalité de leurs' poids, le volatil est fixé en soufre d'Or. O soufre lumineux ! O véritable Or animé ! J'adore en toi toutes les merveilles et toutes les vertus du Soleil. Car ton soufre est un trésor, et le véritable fondement de l'art, qui mûrit en élixir ce que la nature mène seulement à la perfection de l'Or.

 


Poznámky:

Jiná verze: „…bloumající kolem vašich nesmyslných ohňů v jakémsi ústraní?“ (... à rôder autour de vos feux insensés dans quelques lieu à l'écart.)

Ve smyslu: usnadní si cestu.

‹ Zpět