Amud ha-tefila, #1-10

#1 Uděláš arše okno a ukončíš ho na loket odshora a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš jí spodní, druhé a třetí patro (1M 6,16). Rivaš, mír s ním, řekl: Uděláš arše/slovu (תבה - teva)1 okno/osvětlení (צהר - cohar)2, aby slovo (které člověk vyslovuje při studiu Tóry nebo při modlitbě) bylo vysvětleno, neboť každé písmeno zahrnuje světy, duše a Božství3. Tyto vystupují, svazují se a sjednocují se jedno s druhým i s Božstvím a poté se písmena sjednocují a svazují dohromady a stávají se slovem (teva) a potom se sjednocují pravým sjednocením s Božstvím. Člověk musí svou duši (nešama) vetknout do každé z uvedených úrovní. Tehdy se sjednotí všechny světy [takže budou] jako jeden, vystoupí a nastane velká nezměrná radost a potěšení. Tomu odpovídá spodní, druhé a třetí [patro], což jsou [úrovně] světů, duší a Božství. „Tři světy má [Svatý, budiž požehnán]“ (Zohar III, Šelach, 159a). [Človek] musí naslouchat každému slovu (teva), které říká, neboť Šechina je světem řeči (Zohar III, Pinchas 230a) a [člověk] je pro ni družbou ženicha4. [Uděláš arše/slovu] osvětlení – aby [slovo] vyšlo v jasnosti a stalo se příjemnou vůní svému Tvůrci. K tomu všemu je třeba velké víry, neboť Šechina se nazývá pravou vírou (Zohar III, Vajikra 16b). Chybí-li [člověku] víra, Bože chraň, nazývá se „Klevetník rozlučující důvěrné přátele“ (Př 16,28). A ukončíš ho na loket (אמה - ama) odshora – [loket - ama] tj. „mluvení“ (אמא - ama). Dalo by se to vyložit i tak, že vyjde-li slovo z úst, není ho už třeba více zmiňovat. Smyslem je to, že [člověk] nespatří, jak vystupuje na vznešené místo. Podobně [člověk] nemůže hledět do Slunce. To je [význam verše] a ukončíš ho... odshora. Jak to budeš schopen vykonat? „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy (תבה - teva)“ (1M 7,1). To znamená celým svým tělem a celou svou silou vstoupíš do slova (תבה - teva).


Poznámky:

1 Teva znamená jak „archa“, „koráb“, „schrána“ tak i „slovo“.

2 Cohar znamená jak „okno“, tak i „světlo (polední)“, „osvětlení“. Odtud cohorajim – poledne.

3 Tři úrovně: světů (עולמות); duší (נשמות) a Božství (אלהות). Světy (עולמות) představují nádoby, které oživuje jediný Bůh (אלהות). Mezi oběma úrovněmi pak zprostředkuje úroveň duší (נשמות) a Tóry, které přivádí světlo Božství k jeho projevení se. Tyto tři úrovně jsou podle Bešta vlastní každému slovu.

4 Šušvina – překládám jako družba. Je to blízký přítel, který na svatbě vede buď nevěstu k ženichovi, nebo ženicha k nevěstě. Viz Zohar III, Mecora, 53b: „Pojď a viz. Jaký je rozdíl mezi Mošem a Aharonem? Který z nich převyšuje toho druhého? Moše je vyšší, neboť Moše je družbou (šušvina) Krále, kdežto Aharon je družbou (šušvina) Královny (tj. Šechiny)“.

#2 Během modlitby musíš vložit veškerou svou sílu do slov a pokračovat písmeno od písmena, až zapomeneš na tělesnost. Mysli na to, jak se písmena kombinují a spojují se jedno s druhým. To je velkým potěšením. Je-li to potěšením v tělesnosti, o co více v duchovnu. Toto je svět utváření (olam ha-jecira). Poté postoupíš k myšlenkovým písmenům, kdy neslyšíš, co říkáš. Tím jsi vstoupil do světa stvoření (olam ha-berija). Pak vstoupíš do úrovně „ničeho“ (ajin), kde zaniknou veškeré tvé tělesné síly, což je svět emanace (olam ha-acilut), totiž úroveň [sefiry] chochma.

#3 Uděláš arše/slovu (teva) okno/osvětlení (1M 6,16). Můj pán, starý otec (Baal šem tov) mi vysvětlil, že teva odkazuje k slovu, které se také nazývá teva. Proto je řečeno uděláš arše/slovu (teva) okno/osvětlení. Řekl také: Hleď, abys osvětlil slovo vycházející z tvých úst. Uděláš spodní, druhé a třetí patro. K tomu je zde třeba říci, co jsem slyšel od mého pána, starého otce, totiž že ve všem vyřčeném (dibur) se nachází světy, duše a Božství. A právě na to se odkazuje u [slova] teva. Slovo (teva) je výkladem vyřčeného (dibur). To je to spodní, totiž světy (olamot), což je dolní úroveň. Druhé (šnajim) odpovídá [slovu] opakování (mišne - משנה), které má stejná písmena, jako [slovo] duše (nešama - נשמה). Třetí [patro], to je Božství. Ohledně toho je psáno (2M 14,7): „A velitelé (šališim - שלישים) nade všemi“1, neboť tato [úroveň] ovládá a řídí vše. Všechny tyto [tři úrovně] uděláš, tj. slovo a výrok, který vyjde z tvých úst, bude s tímto záměrem a v dokonalé víře, že v každém slovu a výroku je spodní, druhé a třetí [patro], což jsou výše uvedené světy, duše a Božství. Rozuměj.


Poznámky:

1 Šališ (שליש) znamená jak velitel, tak i jedna třetina.

#4 Rabi Jisrael Baal Šem Tov, mír s ním, řekl: Uděláš arše/slovu (teva) okno/osvětlení (1M 6,16), aby osvětlovalo slovo. A ukončíš ho na loket (אמה - ama) odshora – to znamená, že poskytuje Šechině výživu z vyšších úrovní.

#5 Slyšel jsem ve jménu Baal Šem Tova, mír s ním, že vykládal [verš] Uděláš arše/slovu (teva) okno/osvětlení (1M 6,16) tak, [že je třeba] udělat osvětlení ze slova Tóry nebo modlitby, aby se s ním dalo hledět a dívat se od začátku až na konec světa.

#6 Baal Šem Tov, nechť nás chrání jeho zásluhy, vykládal [verš] Uděláš arše/slovu (teva) okno/osvětlení (cohar) (1M 6,16) tak, že okno/osvětlení (cohar) znamená světlo, kdežto archa/slovo (teva) znamená vyřčení (dibur). Znamená to, že když chce Izraelec vyřknout slovo, musí nahlédnout, jak na počátku myšlenka září do vyřčeného, neboť [slovo] myšlenka (machašava - מחשבה) se skládá ze stejných písmen jako „myslel co“ (chašav maחשב מה).

#7 Můj pán, starý otec, budiž zachována jeho památka až do života budoucího světa, mluvil o tajemství [verše] spodní, druhé a třetí [patro] (1M 6,16) a ve výkladu řekl, že [je třeba] prosit z písmen, tj. z tajemství Božského světla, které je v nich [skryté] a odtud zkoumat.

#8 [Je třeba] prosit ze samotných písmen, jak jsem slyšel od mého pána, starého otce, budiž zachována jeho památka k požehnání až do života budoucího světa. Výklad: Z tajemství Božství, které se nachází v písmenech a pomáhá je vyslovit sama o sobě s pravým soustředěním. Díky tomu se napraví všechny soudy ve svých kořenech.

#9 Slyšel jsem od mého pána, starého otce, budiž zachována jeho památka k požehnání až do života budoucího světa, že písmena jsou bez výkladu.

#10 Slyšel jsem, že každé slovo se skládá z celého světa, atd. Slova z úst moudrého jsou příjemná (Kaz 10,12).

#1 - 10