Autorova předmluva

Řekl nehodný Chajim, syn ctihodného rabiho Josefa Vitala, budiž jeho památka zachována až do budoucího světa: „Viděl jsem syny výstupu a byli nemnozí“1. Toužili vystoupit, avšak žebřík jim zmizel z očí. Bádali v dávných knihách, aby zjistili, jak se mají chovat, a objevili cestu, po níž by mohli kráčet a skutky, které by měli konat, aby povznesli své duše k nebeskému kořeni, a aby přilnuli k Požehnanému. Vždyť On je věčnou dokonalostí, jak dosvědčují proroci, kteří po všechny své dny lnuli ke svému Pánu. Prostřednictvím tohoto přilnutí na nich spočinul svatý duch (ruach ha-kodeš), aby je poučil, na jaké cestě spočívá světlo, které by osvítilo jejich oči v tajemstvích Tóry. Podobně se modlil král David, mír s ním: „Odkryj mé oči a uzřím divy Tvé Tóry“ (Ž 119,18) aby je „vedl přímou cestou k sídelnímu městu“ (Ž 107,7), které je připraveno pro ně a pro syny výstupu. Po nich přišli první chasidé, zvaní perušim2, kteří toužili kráčet ve stopách proroků a připodobnit se jim ve skalnatých jeskyních a na pouštích odloučeni od lidských zvyklostí. [Někteří] z nich byli odloučeni ve svých domech, podobni těm, co kráčí pouští3. Celé dny i noci neustávali chválit svého Stvořitele studiem Tóry a písněmi krále Davida, mír s ním, které rozveselují srdce, dokud jejich mysl silou a vroucí touhou nepřilnula k nebeským světlům. Setrvali tak po všechny své dny, dokud nevystoupili na stupeň svatého ducha, „A prorokovali a neustali“ (4M 11, 25), jak překládá [targum] Onkelos: „a nepřestávali“. Jelikož se ale náhled jednoho nepodobal náhledu druhého, nebyly objeveny metody a jejich využití, totiž jak tito svatí sloužili Svatému, budiž požehnán, abychom tak mohli učinit i my.

Proto pokolením, která po nich přišla, sklesla srdce i poznání a byla přerušena [návaznost] pánů svatého ducha. Odebrali se na odpočinek, a zanechali nás zármutku, žíznivé a hladové, až v lidských srdcích vzrostl [pocit] marnosti [ve snaze] bádat v této podivuhodné moudrosti. Sotva se naleznou „dvě tři [olivové] plody v koruně stromu“ (Iz 17,6) „jeden z města a dva z čeledi“ (Jr 3, 14), kteří hledají vodu, jíž se nedostává. Ustaly totiž všechny vize, protože v knihách nebyl zapsán způsob jejich působení, [totiž] jak se přiblížit a vstoupit „do vnitřní svatyně“ (3M 10, 18).

Někteří [z těchto lidí] zapřísahali silou svatých jmen anděly a doufali ve světlo, [přišla] však tma. Byli to totiž velmi nízcí andělé, určení pro službu tohoto světa, kteří jsou směsicí dobra a zla, aniž by sami chápali Pravdu či vznešená světla (ha-orot ha-eljonim). Jsou jim odhaleny pouze věci smíšené z dobra a zla, pravdy a lži a věci pomíjivé, jako léčitelství, chymická moudrost4, působení amuletů a zapřísahání. Tito [lidé] se také oddali vínu a propadli pálence. „Kéž by jejich srdce bylo takové“ (5M 5, 29), aby se zabývali Tórou a přikázáními a poučili se od oněch čtyř velikánů Jisraele, kteří vstoupili do pardes5, a nikdo z nich se nezachránil, kromě onoho bohabojného starce, rabiho Akivy. Dokonce i jeho chtěli služební andělé odehnat. „Kdyby mu Hospodin nepomohl“ (parafráze na Ž 94,17), nevstoupil by v míru, ani by v míru nevystoupil.

Je pravdou, že [tito lidé] toužili po vznešených úrovních blížících se proroctví. Proto se také část z nich ocitla v nebezpečí. Kéž bychom se tak i my stali hodnými trochy svatého ducha, jakým je například zjevení [proroka] Eliáše, blahé paměti, kterého byli hodni, jak je známo, mnozí. Nebo jako je zjevení duší spravedlivých, jak je mnohokrát zmíněno v knize Tikunim6. Ba co víc, dokonce i za našich časů jsem spatřil svaté muže, kteří toho všeho byli hodni. Někomu se zjeví jeho vlastní duše poté, co ji pečlivě očistil. Ta ho pak vede na všech jeho cestách. Ti, co jsou toho hodni, dosahují takových obdobných cest i v naší době. Je však zřejmé, že je [člověku] třeba velkého prověřování a mnoha zkoušek, aby spočinul v pravdě. Mohlo by se totiž stát, že s ním bude nějaký cizí nečistý duch. Toto vše vysvětlíme ve třetím oddílu, v osmé bráně.

Tudíž „těsno je duchu v mém nitru“ (Jb 32,18), abych dal svolení těmto odděleným, podepřel jejich pravici a učil je cestě, po níž mají kráčet. Proto jsem sepsal tento svazek, malý rozsahem avšak velký kvalitou, aby „moudří zazářili“ (Dan 12, 3). Nazval jsem ho Brány svatosti (Šaarej keduša). Vyložím v něm skrytosti, jež rišonim7, kteří byli před námi, neodhalili. Přijal jsem je totiž z úst svatého muže, „anděla Hospodina zástupů“ (Mal 2,7), mého učitele Ariho Lurii, blahé paměti. Jelikož to jsou mystéria světa a skrytá tajemství, odkryji pouze šířku dlaně, avšak zakryji dva tisíce loktů. S velkou námahou otevřu brány svatosti (šaarej keduša) na šířku jehly. Kdo bude hoden, zaslouží si projít dovnitř. Milostivý Hospodin neodepře dobro přicházejícím v upřímnosti.

[Knihu] jsem rozdělil na čtyři oddíly: První oddíl – o následování cesty zbožnosti a odloučení, která přivádí k svatému duchu. [Tento oddíl] se dále dělí na šest bran. Druhý oddíl – o napomínání a o výkladu trestu a odměny za příkazy a zákazy. Dělí se na sedm bran8. Třetí oddíl – o způsobu dosažení samotného svatého ducha. Dělí se na osm bran. Čtvrtý oddíl – o způsobech samotných jichudim, pomocí nichž se dosahuje svatého ducha, jak jsem ověřil, vyzkoušel a jak se mi to potvrdilo. Popíši je [zde] podrobněji podle výčtu kapitol, čímž s pomocí Boží započnu:

První oddíl
Dělí se na šest bran: První – odhaluje velikost poškození prostřednictvím lidských hříchů v souvislosti s přikázáními. Druhá – o poškození způsobeném hanebnými vlastnostmi. Třetí – o výkladu pojmů spravedlivý (cadik) nebo zbožný (chasid). Čtvrtá – podrobněji o výkladu úrovně spravedlivého (cadik). Pátá – podrobněji o výkladu úrovně zbožného (chasid). Šestá – o výkladu chování zbožných (chasidim) ve velmi zkrácené podobě. [Tato brána] obsahuje všechny brány, které se nachází v tomto oddílu.

Druhý oddíl
Dělí se na osm bran: První – o napomenutích. Druhá – o morálním poučení našich rabínů blahé paměti. Třetí – o odměně těch, co dodržují Tóru a micvot. Čtvrtá – o trestu za špatné vlastnosti. Pátá – o trestu za zakázané vlastnosti. Šestá – o trestu za [porušení] přikázání „neuděláš“. Sedmá – o odměně za přikázání „uděláš“. Osmá – o pokání.

Třetí oddíl
[Pojednává] o způsobu dosažení svatého ducha. Dělí se na osm bran: První – o podstatě světů. Druhá – o podstatě člověka. Třetí – o překážkách proroctví. Čtvrtá – o podmínkách proroctví. Pátá – o kvalitách proroctví a jeho vlastností. Šestá – o úrovních proroctví. Sedmá – o úrovni svatého ducha za našich časů. Osmá – stručně o způsobu [posvěcování].

Čtvrtý oddíl
[Pojednává] o praktických způsobech dosažení svatého ducha. Dělí se na tři části: První – o praktických způsobech. Druhá – o způsobu dosažení. Třetí – o podmínkách dosažení.


Poznámky:

1 Talmud Suka 45b; Sanhedrin 97b: „Chizkija řekl jménem rabiho Jirmeji, který jménem rabiho Šimeona bar Jochaje řekl: Viděl jsem syny výstupu a byli nemnozí. Pokud by jich bylo tisíc, já a můj syn bychom byli mezi nimi. Pokud sto, já a můj syn bychom byli mezi nimi. Pokud dva, byli bychom to já a můj syn.“

2 Perušim – doslova „oddělení“.

3 „Ti, co kráčí pouští“ – viz Berachot 54b: „Rav Jehuda řekl, že Rav řekl: Čtyři musí [Bohu] poděkovat: Mořeplavci, ti, co kráčí pouští, ten, kdo byl nemocný a uzdravil se a ten, kdo byl zavřený ve vězení a vyšel [na svobodu]“. Tito čtyři se objevují i v Ž 107, 23-31. Viz také Rambam, Sefer Ahava, Hilchot Berachot 10, 8 a Šulchan Aruch, Orach chajim 219, 1-2.

4 Chymie – hebr. chimia; myšlena je alchymie.

5 Pardes – ráj.

6 Tikunim, tj. Tikunej Zohar.

7 Rišonim - Rabíni, kteří následovali po Gaonim a předcházeli vydání knihy Šulchan Aruch. Působili přibližně od 11. do 15. století.

8 V knize má druhý oddíl osm bran.

Šaarej keduša
• Autorova předmluva
• První oddíl, brána první
• První oddíl, brána druhá
• První oddíl, brána třetí
• První oddíl, brána čtvrtá
• První oddíl, brána pátá
• První oddíl, brána šestá

• Druhý oddíl, brána první
• Druhý oddíl, brána druhá
• Druhý oddíl, brána třetí
• Druhý oddíl, brána čtvrtá
• Druhý oddíl, brána pátá
• Druhý oddíl, brána šestá
• Druhý oddíl, brána sedmá
• Druhý oddíl, brána osmá

• Třetí oddíl, brána první
• Třetí oddíl, brána druhá
• Třetí oddíl, brána třetí
• Třetí oddíl, brána čtvrtá
• Třetí oddíl, brána pátá
• Třetí oddíl, brána šestá
• Třetí oddíl, brána sedmá
• Třetí oddíl, brána osmá